banner-mosi2018

Vesti

Javni uvid u nacrt Prostornog plana područja posebne namene parka prirode "Zlatibor" i izveštaj o stratrškoj proveni uticaja prostornog plana na životnu sredinu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19) oglašava JAVNI UVID u nacrt PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „ZLATIBOR” i IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „ZLATIBOR” NA ŽIVOTNU SREDINU.

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Zlatibor” (u daljem tekstu: Nacrt Prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Zlatibor” na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se od 31. MAJA do 29. JUNA 2019. GODINE U TRAJANjU OD 30 DANA, svakog radnog dana u sedištu jedinica lokalne samouprave: Užice, Čajetina, Nova Varoš i Priboj, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs).

Javni uvid onlajn možete izvršiti ovde.