banner telefoni naslovna

Општинска управа Прибој: Јавна седница Комисије за планове

Општинска управа Прибој, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС и 50/13-УС), чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник РС" бр. 31/10, 69/10 и 16/11), ОГЛАШАВА ЈАВНУ СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ НА КОЈОЈ ЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ ПРИМЕДБЕ НА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ "МРАМОРЈЕ" НА РЕЦИ ЛИМ

Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Прибој на којој ће се разматрати примедбе на План детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране „Мраморје“ на реци Лим одржаће се у четвртак 30.01.2014. године са почетком у 12 часова, у згради Општинске управе Прибој - сала за венчања. Седници Комисије могу присуствовати физичка лица и представници правних лица (са овлашћењем), која су поднела писане примедбе у току трајања јавног увида.