banner telefoni naslovna

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Прибој у 2016. години

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Прибој, путем штампаних, радио, телевизијских и електронских медија, који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине  Прибој  за 2016. годину, у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2016. години.
Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника општине Прибој о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Oпштине Прибој као локалне самоуправе, о збивањима у образовању, о здрављу људи, култури, уметничком стваралаштву, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине, физичкој култури, о развоју демократије, унапређивању правне и социјалне државе.
Циљ конкурса је истинито, правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих грађана на територији општине Прибој о свему што се односи на вршење власти на локалном нивоу, о делатностима од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који се финансирају из буџета општине Прибој, о збивањима и догађајима у јавном сектору, затим подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија, односно о свему о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Право учешћа на конкурсу имају:
а) издавач медија који је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре, са важећом дозволом РРА за емитовање за подручје општине Прибој.
б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и које приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.
На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.
Издавач више медија може конкурисати са једним пројектом за сваки медиј.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Правно лице или предузетник који је претходне године био корисник буџетских средстава за информисање може бити учесник овог конкурса само под условом да је доставио одговарајући извештај о оствареним месечним обавезама, одређен уговором закљученим са Oпштином Прибој по том основу.

Јавни позив за достављање предлога пројеката отворен је 15 дана (словима: петнаест дана) од 11. 05. 2016. -године до 26. 05. 2016. године.
Пријава се подноси на обрасцима које је прописало Министарство културе и информисања и који се могу преузети на званичном сајту Oпштине Прибој, www.priboj.rs.
Подносилац пројекта дужан је да, уз попуњен формулар пријаве, поднесе и следећу документацију:
1.решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре ,
2.решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре ,
3.дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије ,
4.оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма)
5.пројекат, са детаљним описом,
6.детаљно разрађен буџет пројекта (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима),
7.опционо - визуелна пројектна документација: фотографије, штампани материјал, материјал на ЦД-у и сл.
Пријава са документацијом се подноси у 1 примерку на писарници Oпштине Прибој, 12. јануара бр. 108, 31330 Прибој, са назнаком: За конкурс за јавно информисање или поштом, препорученом пошиљком, са свом потребном документацијом.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Јавни позив биће објављен на веб-сајту Oпштине Прибој - www.priboj.rs. и у дневним новинама „Данас“.
За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс, заинтересовани се могу обратити телефоном на број 033 2452 341, лок. 117 или лично, у канцеларију број 5, зграда Општинске управе Прибој.
Контакт особа: Борис Мрдовић, дипл. правник.

 

Јавни позив можете преузети овде.
Образац 1.1 преузмите овде.
Образац 1.2 преузмите овде.