banner telefoni naslovna

Одржана 6. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 6. заседање Општинског већа општине Прибој. На шестој седници утврђени су Предлог Одлуке о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2015. годину, Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета општине Прибој у периоду јануар-јун 2016.године, Предлог Одлуке о субвенционисању каматне стопе на краткорочне кредите за привредне субјекте и Предлог Одлуке о финансирању трошкова осемењавања крава и трошкова издавања регистрационог броја за матичење грла говеда у 2016. години на територији општине Прибој. Данас је на заседању такође донето Решење о образовању Комисије за израду Предлога Програма реорганизације ЈКП "Услуга" Прибој.

Предлог Одлуке о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2015. годину, утврђен је и прослеђен Скупштини општине на усвајање, уз констатацију већника да су средства у изузетно тешкој финансијској години, коришћена на најбољи могући начин. У 2015. години истекло је дугорочно кредитно задужење општине, а такође је смањен дефицит за 2.800.000 дин. Осим одговорне расподеле јавног новца, увек се водило рачуна о испуњењу социјалних давања, што се може и видети у Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој.
Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета општине Прибој у периоду јануар-јун 2016.године, такође је утврђен и прослеђен Скупштини општине на усвајање.
Предлог Одлуке о субвенционисању каматне стопе на краткорочне кредите за привредне субјекте је једна од подстицајних мера за предузетнике, слична прошлогодишњем моделу финансирања каматне стопе на пољопривредне кредите. Захваљујући једној оваквој мери, на тржиште Прибоја биће пласирано 30 милиона динара, док ће општина Прибој финансирати каматну стопу са износом од 3 милиона динара. Одлуком је предвиђено да корисници ових средстава могу бити предузетници и привредна друштва која имају седиште и делатност обављају на територији општине Прибој и који су измирили финансијске обавезе по основу локалних јавних прихода. Субвенционисање каматне стопе вршиће се за кредите који су намењени за обртна средства, трошкове набавке машина и опреме, ради осавремењавања процеса произвоње, стабилизације производње, инвестирања у нова савремена средства за рад и производњу у циљу развоја предузетништва, изградње, реконструкције и адаптације пословног простора и новозапошљавања.
Данас је утврђен и Предлог Одлуке о финансирању трошкова осемењавања крава и трошкова издавања регистрационог броја за матичење грла говеда у 2016. години на територији општине Прибој. Предлогом Одлуке је предвиђено да право на финансирање ових трошкова имају сва активна регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Прибој, и то са 1.600 динара за вештачко осемењавање крава и 2.000 динара за трошкове издавања регистрационог броја за матичење грла говеда. Финансирање ових трошкова локалним пољопривредним газдинствима, даје се директна инвестиција у сточни фонд, али и буџет пољопривредних газдинстава, обзиром на чињеницу да право на субвенцију из буџета Републике, имају само они који имају уматичена грла.
Општинско веће данас је овластило председника Општине, да састави стручну Комисију за припрему Предлога Програма реорганизације јавних предузећа ЈКП "Услуга" и ЈП "Дирекција за изградњу Прибоја".

01 sednica OV