Унапређење енергетске ефикасности на објекту Дирекције за изградњу Прибоја

Унапређење енергетске ефикасности на објекту Дирекције за изградњу Прибоја, редни број ЈН 1/2015.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 и 14/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 бр. 06-41 од 23.02.2015. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01 бр. 06-40 од 23.02.2015. год, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку радова - Унапређење енергетске ефикасности на објекту Дирекције за изградњу Прибоја:

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу: Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ 01203870, интернет страница: www.priboj.rs.
2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке: радови - Унапређење енергетске ефикасности на објекту Дирекције за изградњу Прибоја, ЈНВВ бр.1/15, у складу са Предмером радова који је саставни део ове конкурсне документације.
4. Циљ поступка : Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт: Дејан Филиповић, дипл.инж.арх; тел: 033-2452-005, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Унапређење енергетске ефикасности на објекту Дирекције за изградњу Прибоја, ЈНВВ бр. 1/15.
­ Назив и ознака из општег речника набавке:
- 45443000 – столарски радови и уградња столарије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Процењена вредност предметне јавне набавке износи 3.000.000, оо без ПДВ-а.