Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору

Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору, редни број ЈНМВ бр. 2/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлука о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: радови - Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору, ЈН МВ бр.2/19, у складу са Предмером
радова, који је саставни део ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Ирфан Ибрагић и Огњенка Удовичић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке: Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору, ЈН МВ бр.2/19.

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45400000–завршни грађевински радови Предмет јавне набавке није обликован по партијама.