banner telefoni naslovna

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта  ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Сектор за кључне инвестиционе пројекте из Београда, Царице Милице 2, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на   Студију о процени утицаја на животну средину  пројекта: Реконструкције производних агрегата и припадајуће опреме хидроелектране Потпећ, инсталисане снаге 3 x 20 MW на реци Лим, на KP 4026, 4027, 4028, 4029 и 4032 KO Бања, СО Прибој и пројекта изградње додатног агрегата на хидроелектрани Потпећ инсталисане снаге 13,3 MW на реци Лим, на KP 4026, 4027, 4028, 4029, 4032 и 4042 KO Бања, СО Прибој, заведен под бр. 353-02-00854/2018-03 од 12.04.2018.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства  у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама  Општинске управе Прибоја у Прибоју, 12. јануара 108.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 23.05.2018. у 11h биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Општинске управе Прибоја у Прибоју, 12. јануара 108.

 

Студију о процени утицаја можете погледати овде.
Извор: Министарство заштите животне средине