Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 04.05.2018.godine objavljuje OBAVEŠTENjE DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca projekta SAZR AUTOPREVOZNIK KS KARADžIĆ SLAVENKO PR PRIBOJ, Pribojska banja bb, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta proizvodnja betonskih blokova kapaciteta 0,25t/h i betonskih cevi kapaciteta 0,15t/h, na kat . parceli broj 3935 KO Banja, opština Priboj.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje 04/2.1 broj 501-29/18 dana 03.05.2018. godine da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu uz poštovanje utvrđenih uslova zaštite životne sredine navedenih u rešenju uzimajući u obzir kriterijume propisane Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama Opštinske uprave Priboj, ulica 12.Januara 108 soba 44, svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Beograd, a podnosi se preko prvostepenog organa

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09).

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.