slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno
stambene i imovinsko pravne poslove dana 04.05.2018.godine objavljuje OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca projekta Opštine Priboj, 12.Januara 108, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnja kotlarnice sa dva kotla jačine 1000KW i 800KW na biomasu-sečku, na kat . parceli broj 1828/2 KO Priboj, opština Priboj.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje 04/2.1 broj 501-25/18 dana 03.05.2018. godine da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu uz poštovanje utvrđenih uslova zaštite životne sredine navedenih u rešenju uzimajući u obzir kriterijume propisane Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama Opštinske uprave Priboj, ulica 12.Januara 108 soba 44, svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Beograd, a podnosi se preko prvostepenog organa .

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09).

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.