Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 06.06.2018.godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

Na zahtev nosioca projekta SZR “Beton-komerc“ Raković Stojan preduzetnik, Potpeć, Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, donelo je rešenje 04/2.1 broj 501-44/18 kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe na k.p.br. 3837 i 3843 KO Banja, opština Priboj.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe na k.p.br. 3837 i 3843 KO Banja, opština Priboj, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da planirani predmetni projekat, u svemu uskladi sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u studiji, koje se odnose na:
1.Procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa ( Poglavlje 7 iz Studije).
2.Opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu ( Poglavlje 8 iz Studije).
3.Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring životne sredine)( Poglavlje 9 iz Studije)

Mere zaštite životne sredine sastavni su deo rešenja o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovanih organa, organizacija i javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 25. i 29. stav 1.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.