slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 19.12.2018. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Na zahtev nosioca projekta Opštine Priboj, ulica 12.Januara broj 108, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće“ Mihajlovac“ na kat.parcelama broj 3908/1, 3908/3 i 3101 KO Banja, opština Priboj.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje 04/2.1 broj 501-108/18 dana 18.12.2018. godine da je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu i kriterijuma propisanih Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 114/08).

Na osnovu karakteristika planiranog projekta nosiocu projekta određuje se izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 69/05).

Nosilac projekta je u obavezi da u zakonskom roku podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama opštinske uprave Priboj, ulica 12.Januara 108 soba 44, svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Beograd, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09).

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.