Грађевински радови на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју

Грађевински радови на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 3/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој .
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке ЈНВВ бр. 3/18 : грађевински радови на дечијем игралишту на кп. бр.1851/10 КО Прибој и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју на кп.
бр 1828/2; 1828/7; 1828/8 и 1828/10 КО Прибој.
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.
Контакт (лице или служба) – Екрем Хоџић, дипл.инж.арх. тел : 069/84 60916; Гордана Чавић, дипл.правник - службеник за јавне набавке тел: 033 /2452 341; е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..; Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: грађевински радови на дечијем игралишту на кп. бр.1851/10 КО Прибој и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју на кп. бр 1828/2;
1828/7; 1828/8 и 1828/10 КО Прибој, ЈНВВ бр.3/18.
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на обнављању спортских терена- 45236119; 45236110 – Радови на површинском слоју за спортске терене.
Партије:Предмет јавне набавке није обликован по партијама


II. ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Врста, количина и опис радова дати су у обрасцу „ПРЕДМЕР РАДОВА“ који је саставни део конкурсне документације и понуде понуђача Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда, како у погледу извођења радова , тако и у погледу материјала који се користи .За уграђени материјал извођач мора имати атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за ову врсту радова .Неће се одобрити или прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови се морају обавити пажљиво и стручно.
Рок извођења радова: -највише 20 календарских дана од дана увођења извођача у посао од стране надзорног органа или наручиоца.
Место извођења радова: Дечије игралиште на кп. бр.1851/10 КО Прибој и спортски терени у комплексу школа у Прибоју на кп. бр 1828/2; 1828/7; 1828/8 и 1828/10 КО Прибој.
Начин спровођења контроле Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од стране наручиоца, а које се односе на количину и квалитет изведених радова и уграђеног материјала.
Квалитет: Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова. Квантитативан и квалитативан пријем радова извршиће комисија Наручиоца, уз присуство представника Извођача и надзорног органа.
Гарантни рок за изведене радове: Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Обилазак локације за извођење радова: Заинтересованим понуђачима биће омогућен обилазак локације где ће се изводити радови, уз претходно постигнут договор о термину обиласка. Представник заинтересованог понуђача дужан је да представнику наручиоца преда потписано и оверено пуномоћје за обилазак локације.
Долазак ради обиласка локације потребно је најавити наручиоцу 1 дан раније, а могућ је сваког радног дана /понедељак-петак / у периоду од 8.00 до 14.00 часова. Контакт: Екрем Хоџић, 069/84 60 916;