Popravka i farbanje tribina, ograda i ostalog mobilijara na dečijem igralištu na KP 1851/10 i sportskim terenima u kompleksu škola na KP 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 KO Priboj

Popravka i farbanje tribina, ograda i ostalog mobilijara na dečijem igralištu na KP 1851/10 i sportskim terenima u kompleksu škola na KP 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 KO Priboj, redni broj JNMV br. 12/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj: 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: radovi - Popravka i farbanje tribina, ograda i ostalog mobilijara na dečijem igralištu na KP 1851/10 i sportskim terenima u kompleksu škola na KP 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 KO Priboj, u skladu sa Predmerom radova koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o
javnoj nabavci.

5. Kontakt: Irfan Ibragić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: radovi - Popravka i farbanje tribina, ograda i ostalog mobilijara na dečijem igralištu na KP 1851/10 i sportskim terenima u kompleksu škola na KP 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 KO Priboj;
45236119 - radovi na pejzažnom uređivanju sportskih terena i prostora za rekreaciju

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.