Usluga sadnje materijala i održavanje parkovskih i zelenih površina

Usluga sadnje materijala i održavanje parkovskih i zelenih površina, redni broj JNMV br. 9/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: usluge - Usluga sadnje materijala i održavanje parkovskih i zelenih površina, JNMV br. 9/18, u skladu sa Specifikacijom usluge koja je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Milka Kašerić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Opis predmeta javne nabavke , naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
• Nabavka usluge - Usluga sadnje materijala i održavanje parkovskih i zelenih površina
- 77310000 - Usluga sadnje i održavanje zelenih površina
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.