slideshow04

Pojektovanje, nabavka i ugradnja kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom, po sistemu „ključ u ruke“

Pojektovanje, nabavka i ugradnja kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom, po sistemu „ključ u ruke“, redni broj JNVV br. 15/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

I. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj, Priboj
Adresa naručioca: ul.12. Januara br.108
Matični broj: 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti:8411
Internet stranica naručioca: http://www.priboj.rs/
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
2.Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, kao i propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, odnosno izvođenje građevinskih radova.
3.Vrsta predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke su dobra, usluge i radovi.
4.Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5.Rezervisana javna nabavka
Naručilac ne sprovodi rezervisanu javnu nabavku u smislu odredbi člana 8. Zakona o javnim nabavkama.
6.Elektronska licitacija: Naručilac ne sprovodi elektronsku licitaciju u smislu člana 42. Zakona.
7.Lice za kontakt ili služba: Zoran Ratković, tel: 064/8130527; e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..
8.Rok u kome će naručilac doneti odluku o dodeli ugovora: Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 20 (dvadeset) dana od dana otvaranja ponuda.

II. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1.Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke je: projektovanje,nabavka i ugradnja kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom,po sistemu „ključ u ruke“
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
71320000 Usluge tehničkog projektovanja
44621200-1 Kotlovi
45331110-0 Radovi na instalaciji kotlova
44163120-7 Cevi za daljinsko grejanje
45231300-8 Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju
45231400-9 Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova
45232142-9 Radovi na izgradnji podstanica za razmenu toplote
2.Partije
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.