banner telefoni naslovna

КЛЕР: Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте

Министарство привреде расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру "ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ".

Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 600.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом Програму су 2.400.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу од 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе финансијске извештаје за претходне две године од године у којој се подноси захтев у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма. Услов који се односи на достављање финансијских извештаја, не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих извештаја ( предузетници који воде просто књиговодство и паушалци).

Средства опредељена Програмом намењена су за:

- изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/куповину производног простора или пословоног простора (искључиво уколико је у саставу производног простора),

-куповину производне опреме (нове или половне, не старије од пет година), укључујући доставна возила која служе за превоз сопствених производа и друга транспортна средства укључена у процес производње

– набавку софтвера и других нематеријалних улагања

– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања.

Износ укупног улагања за предузетнике не може бити мањи од 375.000,00 динара нити већи од 8.750.000,00 динара, док за правна лица не може бити мањи од 2.500.000,00 динара нити већи од 50.000.000,00 динара.

Кредити Фонда по овом Програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим Програмом. Рок отплате је до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне године за правна лица и до 7 година у оквиру кога је грејс период до једне године за предузетнике.

Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1,5% годишње уз гаранцију банке и 3% годишње уз остала средства обезбеђења.

Више о Јавном позиву, начину пријављивања и роковима погледајте овде.

За више информација можете се обратити и Канцеларији за локални економски развој,
Ул.12 Јануара бр.5,
зграда Аутогране, други спрат
033 2455 044

kler logo h