Radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale OŠ “Branko Radičević“ u Priboju

Radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale OŠ “Branko Radičević“ u Priboju, redni broj JNVV br. 13/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju (Izmena br.1) možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni odluke o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.
Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.

I. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: ul.12. januar br.108
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
45212290 - Radovi na popravci i održavanju sportskih objekata

2. Partije
Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije.